Lány u Dašic

Poloha: 
Lány u Dašic se nacházejí necelých 10 kilometrů jihovýchodně od krajské­ho města Pardubice v průměrné nad­mořské výšce 224 metrů. V těsné blíz­kosti obce protéká řeka Loučná. Ka­tastrální území o celkové rozloze 357 hektarů.

Historie: 
Nejstarší zmínka o vsi se v písemných pramenech dochovala z roku 1452, kdy náležela řádu cisterciánů. Po prodeji Vilému z Pernštejna zde až do 15. stole­tí stávala tvrz. Ze 16. století pocházejí zmínky o tvrzišti zvaném Komornictvo. Do roku 1833 byla obec samostatná. V tomto roce došlo k jejímu přidělení ke Kolodějům, Veské, Kladině a Časům. Samostatnost, kterou opět získává roku 1873, trvá až do 70. let dvacátého sto­letí, kdy byla vesnička přidělena k Dašicím. Roku 1990 byl v místním referen­du zvolen zdejší obecní úřad a Lány se opět osamostatnily.

Současnost: 
I přesto, že Lány rozlohou ani počtem obyvatel nepatří mezi velké obce, žijí v současné době plným, moderním životem s veškerými inženýrskými sítěmi s výjimkou kanalizace. Obyvatelé zde mohou využívat obecní úřad, kulturní zařízení a autobusové spojení do okolních měst. Za vzdělá­ním děti dojíždějí do nedalekých Dašic a Pardubic, kam také většina jejich rodi­čů jezdí do zaměstnání.

Milovníkům pohybových aktivit nabí­zí využití volného času pěkné venkovní sportovní hřiště, malé sportoviště, úze­mím protékající řeka Loučná, okolní lesy a Taneční centrum Monsignore. O společenský život Lánských pečuje kromě obecního úřadu a mikroregionu Loučná také místní Sbor dobrovolných hasičů, který kromě běžné požárnické činnosti pomáhá organizovat i kulturně-společenské akce. Podnikatelskou činnost ve vsi provozuje například autoopravna firmy Kvarta s. r. o. a několik drobných živ­nostníků. Turisticky je území zajímavé přede­vším pro vodáky a cyklisty. Obcí prochází cyklotrasy číslo 4254 a 4193.

Pamětihodnosti: 
Mezi místní zajímavosti patří pseudorománský křížek z roku 1895. V katastru obce se nachází také pohřebiště z doby halštatské náležející k tzv. slezskoplatěnické kultuře. 

Přírodní zajímavosti: 
V lese západně od obce Veská se nachází chráněné území Přesyp u Malolánského. Z geologického hlediska je zajímavé tím, že se jedná o zalesněné písečné duny. Z botanického pohledu stojí za zmínku, že zde roste chráněná ostřice Reichenbachova (Carex pseudobrizoides). 

Kontakt na obecní úřad: 
Břetislav Dašek, starosta obce 
Lány u Dašic 51 
530 02 Pardubice 

telefon: +420 466 951 492 
e-mail: oulany@volny.cz