Krok za krokem geoparkem

Od července 2014 do září 2015 proběhla realizace zajímavého marketingového projektu na podporu rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti (TO) Chrudimsko-Hlinecko s názvem Krok za krokem geoparkem.
Tento projekt je jedinečnou společnou aktivitou místních akčních skupin na území Pardubického kraje: MAS Železnohorský region, MAS Chrudimsko, MAS Hlinecko a MAS Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko. Díky uzavření Deklarace o partnerství a spolupráci a realizaci projektu se naší oblasti podařilo získat 986 170,- Kč z programu ROP NUTS II Severovýchod (prioritní osa: Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2.: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu). MAS Železnohorský region byla realizátorem a hlavním koordinátorem projektu.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zájmu turistů o TO Chrudimsko-Hlinecko především díky koordinovanému rozvoji a propagaci místních produktů cestovního ruchu. Aktivity projektu ocení především návštěvníci oblasti, kteří získají kvalitnější informace o nabízených službách a atraktivitách, školy, pro které budou připraveny programy k doplnění výuky, obce a jejich obyvatelé a samotní poskytovatelé služeb cestovního ruchu.

Společným tématem projektu jsou atraktivity Národního geoparku Železné hory. V těsné spolupráci se zástupci turistických informačních center, jenž mají na kvalitě projektu veliké zásluhy, se realizovaly následující aktivity:
1) Vytvoření metodiky spolupráce místního managementu – dokument vytvořený ve spolupráci se zainteresovanými subjekty, obsahující organizační řízení destinace, rozložení úkolů a zodpovědnosti.

2) Analýza turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko – obsahuje definici oblastí podpory, finanční potřeby apod. Součástí je i databáze subjektů působících v oblasti CR.

3) Setkávání zástupců subjektů cestovního ruchu – prohloubení spolupráce formou řízených jednání, konferencí.

4) Setkávání pracovníků turistických informačních center (TIC) a manažerů MAS – společné plánování, hodnocení aktivit apod.

5) Propagační a informační materiály TO Chrudimsko-Hlinecko: soubor tematicky zaměřených map. V rámci projektu se vydaly následující propagační materiály, které jsou distribuovány prostřednictvím TIC a dalších subjektů: 
a) Mapy:
- Cykloturistické trasy na Chrudimsku-Hlinecku s vyznačením turistických atraktivit oblasti
- Naučné stezky na Chrudimsku-Hlinecku
- Geo-zajímavosti Národního geoparku Železné hory
b) Brožury zaměřené na cílové skupiny:
- Školní výlety
- Nabídka pro cestovní kanceláře a agentury (výlety pro CK)
- Pondělní výlety
- Výlety v dešti (mokré varianty)
c) Materiály zaměřené na Národní geopark Železné hory
Soutěž Geoquesting – soutěž napříč turistickou oblastí a Národním geoparkem Železné hory (v několika soutěžních okruzích v rámci TO plní účastnící úkoly a získávají indicie potřebné k vyluštění tajenky a získání odměny); distribuce těchto materiálů tiskem.

6) Mediální kampaň – PR články v celostátních médiích (18 článků), rozhlasové (3 vstupy) a televizní spoty (2 pořady), internetová kampaň (15 článků) k přilákání návštěvníků do oblasti.

7) Marketingová kampaň ve školách – osobní interaktivní kampaň realizovaná formou hry, zaměření na organizátory (učitele) školních výletů (propagace produktu zaměřeného na školní výlety) a další tématické kolektivy. Realizovalo se 15 setkání mimo školy turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (preferované byly školy v městech a obcích v jejím okolí s dobrou dopravní dostupností do TO Chrudimsko-Hlinecko, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Chotěboř, Čáslav, Kutná Hora, Kolín, Vysoké Mýto, Litomyšl, Olomouc, Brno, Praha, apod.

Nově vydané propagační materiály jsou k dostání na všech informačních centrech turistické oblasti nebo v kanceláři MAS Železnohorský region.

Velké poděkování patří všem členským a partnerským obcím/městům, mikroregionům a MAS, bez jejichž aktivní pomoci ve formě společného předfinancování by se projekt nemohl uskutečnit v tak zajímavém rozsahu.

Mimo jiné projekt prověřil životaschopnost a přínos kvalitních aktivit MAS pro vyrovnaný rozvoj venkovských oblastí i ve formě „funkčních místních managementů pro oblast cestovního ruchu“.